Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Ny læreplan i låsesmedfaget

Under vises dagens læreplan for låsesmedfaget, denne ble innført fra 1.8.2022

Læreplan i låsesmedfaget – Vg3 

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. august 2021 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Den nye versjonen av læreplanen for Vg3 låsesmedfaget (LSM03‑01) innføres for vg3 fra 1.8.2022. Læreplanen er gyldig for yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2 fra 1.8.2021.

Fagets relevans og sentrale verdier

Låssystemer

Installasjon og produksjon

Prosjektering og dokumentasjon

Etikk og sikkerhet

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling

Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål

Risikovurdere, planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdragene i låsesmedfaget i henhold til sikkerhetsløsninger, gjeldende regelverk og bedriftens internkontrollsystem og begrunne de valg som er gjort
 
Utføre arbeidet i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid på lavspenningsanlegg, utføre livreddende førstehjelp, arbeide etter ergonomiske prinsipper og gjøre rede for hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 
Kode, konfigurere og programmere utstyr og komponenter i henhold til kundens behov, produsentens spesifikasjon og gjøre rede for funksjon og virkemåte til utstyr og komponenter
 
Beregne, produsere og installere mekaniske og mekatroniske låssystemer i henhold til systemleverandørens lisenskrav
 
Framstille nøkler tilpasset låstype og forklare funksjon og virkemåte til ulike låstyper fungerer
 
Utføre sammenføyning av ulike materialer, vurdere bruk av ulike teknikker og ta hensyn til materialenes egenskaper
 
Bruke og vedlikeholde produksjonsverktøy og maskiner og gjøre rede for toleransekrav til verktøy og maskiner
 
Reparere og sette sammen låser og sylindere og forklare produktets oppbygning
 
Måle mekaniske og elektroniske verdier ved bruk av instrumenter og verktøy og vurdere måleresultatene mot beregnede verdier og tabeller
 
Utføre systematisk feilsøking på anlegg, utstyr og komponenter, vurdere og foreslå tiltak for å rette feil
 
Frese ut og installere mekaniske og elektromekaniske låser og beslag i dører, vinduer og andre bygningskonstruksjoner og gjøre rede for krav til verneutstyr og sikkerhet i arbeidsoppdragene
 
Installere og vedlikeholde elektroniske adgangskontroll- og sikkerhetsanlegg og gjøre rede for funksjon og virkemåte til anleggene
 
Installere, vedlikeholde og reparere mekaniske, elektroniske og elektromekaniske dørlukkere og dørautomatikk og gjøre rede forfunksjon og virkemåte til utstyr og komponenter
 
Utføre service og vedlikehold på enheter for verdioppbevaring og 
gjøre rede forenhetens oppbygging og virkemåte
 
Utføre arbeidet i tråd med bedriftens rutiner og etiske retningslinjer for låsesmedfaget
 
Håndtere avfall etter eget arbeid miljømessig og økonomisk, drøfte produkters miljøprestasjon og slette sensitiv informasjon ved avhending
 
Diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid, 
drøfte fagets historie og betydning i samfunnet og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 
Reflektere over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 
Dokumentere eget arbeid, vurdere arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget og foreslå forbedringer og reflektere rundt mulige endringer
 
 

Underveisvurdering

Sluttvurdering

https://www.udir.no/lk20/lsm03-01

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.