Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Vedtekter

Vedtatt årsmøte 11.mars 2023. I tillegg til NL vedtekter er det fastsatt interne retningslinjer for: interne endringer i medlemskap, markedsføring, opptaksnemnd, klagenemnd, valgkomité og styrets arbeid.

Vedtekter

Vedtatt årsmøte 11.mars 2023. I tillegg til NL vedtekter er det fastsatt interne retningslinjer for: interne endringer i medlemskap, markedsføring, opptaksnemnd, klagenemnd, valgkomité og styrets arbeid.

§ 1  Foreningens navn og varemerker

Foreningens navn er Norske Låsesmeder, forkortet til NL. Foreningens logo og dekorstriper er varemerkeregistrerte, og kan bare benyttes av NL firmamedlemmer.

§ 2  Foreningens formål

2.1  Samle utøvere av låsesmedfaget som betjener sluttbrukermarkedet i en felles bransjeorganisasjon.
2.2  Styrke medlemmenes kompetanse.
2.3 Arbeide for gode utdanningsmuligheter, fremme standardisering og kvalitetskontroll
2.4  Sikre god yrkesetikk innenfor låsesmedfaget.
2.5  Ivareta medlemmenes interesser og bidra til gode samarbeidsforhold.
2.6  Foreningen har ikke erverv som formål. Eventuelle overskudd benyttes til å videreutvikle låsesmedfaget på lang sikt.

§ 3  Medlemskap

3.1 Medlemskap i NL gis til personer og næringsvirksomhet som hovedsakelig driver utøvende  arbeid i låsesmedfaget mot sluttbrukermarkedet.

3.2 Medlemskap forplikter at medlemmet skal
– Overholde foreningens vedtekter og retningslinjer, samt rette seg etter styrets beslutninger.
– Betale kontingent innen forfall.
– Firmamedlemmer skal benytte den varemerkeregistrerte NL nøkkelen i tillegg til egne logoer og symboler i sin markedsføring.

3.3 Kontingent
Hvert medlem betaler kontingent. Kontingentens størrelse og innbetalingsordning fastsettes av  årsmøtet.

3.4 Medlemskategorier og krav til medlemskap

3.4 1 Firmamedlemskap
Firmamedlemskap kan gis til næringsvirksomhet eller divisjon* i næringsvirksomhet, som hovedsakelig driver utøvende arbeid i  låsesmedfaget mot sluttbrukermarkedet og oppfyller følgende krav til firmamedlemskap:

  • Tre års sammenhengende drift og regnskap med tilfredsstillende økonomi.
  • Fast besøks- og forretningsadresse.
  • Fysisk og digital sikkerhet må være ivaretatt.
  • Fast ansatt person med faglig ansvar for den juridiske enhet/divisjon* det søkes for.
  • Faglig ansvarlig må ha bestått NL opptaksprøve og må ikke være funnet skyldig i overtredelser av  straffeloven  som er til hinder for medlemskap, eller av andre grunner anses som uskikket som medlem.
  •  Ved betaling av kontingent bekrefter firma/avdeling/personlig medlem at det ikke har oppstått avvik i forhold til §3.4.9.

*divisjon defineres her som en egen tydelig identifiserbar enhet overfor både kunde og marked, så vel som      internt organisatorisk. Eget regnskap for divisjonen skal kunne fremlegges.

3.4.2  Personlig medlemskap
For å bli personlig medlem i NL må man være norsk statsborger og ha vært det i minimum 10 år. Personlig medlemskap gis til ansatte i medlemsbedrifter som har bestått NL opptaksprøve og ikke er funnet skyldig i overtredelser av straffeloven som er til hinder for medlemskap, eller av andre grunner anses som uskikket som medlem. Personlig medlemskap gis også til Låsesmedsvenner og Låsesmedmestere som ikke er ansatt i medlemsfirmaer, men som har bestått NL opptaksprøve og ikke er funnet skyldig i overtredelser av straffeloven som er til hinder for medlemskap eller av andre grunner anses som uskikket som medlem. Ved betaling av kontingent bekrefter firma/avdeling/ personlig medlem at det ikke har oppstått avvik i forhold til §3.4.9.

3.4.3  Praksiskrav
Alt. 1: Min. 5 års allsidig praksis som utøvende låsesmed i registrert næringsvirksomhet.
Alt. 2: Min. 3 års allsidig praksis som utøvende låsesmed i godkjent medlemsfirma.
Alt. 3: Avlagt og bestått off. godkjent svennebrev som låsesmed.

3.4. 4 Avdelingsmedlemskap
Medlemsfirmaer som åpner egen avdeling med låsesmedvirksomhet må opprette NL  medlemskap for avdelingen. Det skal være en fast ansatt person med faglig ansvar for avdelingen det søkes medlemskap for. Faglig ansvarlig må ha bestått NL opptaksprøve og må ikke være funnet skyldig i overtredelser av straffeloven som er til hinder for medlemskap, eller av andre grunner anses som uskikket som medlem. En og samme person kan ikke ha det faglige ansvaret på flere avdelinger.- Fysisk og digital sikkerhet må være ivaretatt. Ved betaling av kontingent bekrefter firma/avdeling/personlig medlem at det ikke har oppstått avvik i forhold til §3.4.9.

3.4.5 Honnørmedlemskap
Medlem som på grunn av alder eller sykdom trer ut av aktivt arbeid, beholder sitt medlemskap  og fritas for medlemskontingent.

3.4.6  Æresmedlemskap
Æresmedlem utnevnes av styret

3.4.7  Assosiert medlem
Assosiert medlem utnevnes av styret. Det assosierte medlemskapet er personlig, men relatert til stillingen vedkommende har og har ikke stemmerett.

3.4.8 Tidligere medlemmer
Tidligere medlemmer som har meldt seg ut av foreningen må søke om medlemskap på nytt, ta nye opptaksprøver og levere ny politiattest, hvis vedkommende har vært utmeldt mer enn 3 år.

3.4.9 Uttømmende politiattest
Alle som søker medlemskap i NL og alle ansatte i NL medlemsfirmaer må levere uttømmende politiattest ref.Rundskriv G-63 94. Ansatte og personlige medlemmer må ikke være funnet skyldig i overtredelser av straffeloven som er til hinder for medlemskap, eller av andre grunner anses som uskikket – ref. §3.4.2 Ved betaling av kontingent bekrefter firma/avdeling/personlig medlem at det ikke har oppstått avvik i forhold til §3.4.9.

3.4.10 Beherske norsk språk
Alle som søker medlemskap i NL må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Ansatte i NL medlemsfirmaer som er utøvende låsesmeder bør beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

§ 4  Styret og administrasjon

4.1  Styret
Foreningen ledes av et styre valgt av årsmøtet. Styret skal bestå av seks styremedlemmer; formann, nestformann, og fire medlemmer. Minimum tre av styrets medlemmer skal velges fra medlemsbedrifter. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer inklusive formann eller nestformann er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styremedlemmer velges for to år, formann og nestformann skal fortrinnsvis ikke være på valg på samme årsmøte.

4.2  Administrasjonen
Administrasjonens ansatte arbeider under instruks fra styret og rapporterer direkte til styret.  Arbeidsoppgaver og myndighetsområde skal fremgå av skriftlig instruks. Administrasjonens  ansatte tilsettes av styret, med betingelser innenfor det vedtatte budsjettets rammer.

§ 5  Regnskap og revisjon

Regnskapsåret er fra 01.01. – 31.12. Styret er ansvarlig for et nøyaktig regnskap over foreningens inntekter, utgifter, aktiva og passiva. Revidert regnskap skal fremlegges for årsmøte.

§ 6  Årsmøte

6.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

6.2 Innkalling
Årsmøtedato skal meddeles medlemmene minst to måneder i forveien. Saker som medlemmene ønsker behandlet må være innkommet skriftlig til styret senest en måned før årsmøtet. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

6.3 Saksliste
Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:

Åpning
Valg av: Møteleder, referent, to personer til å underskrive protokoll og tellekorps
Registrering av fremmøtte og antall stemmeberettigede

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden:
Styrets årsberetning
Regnskap
Revisors beretning
Fastsettelse av innmeldingsavgift, årskontingent og honorarer
Styrets saker
Innkomne saker
Budsjett
Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
Valg av styre, valgkomité og revisor
Avslutning

6.4 Betingelser for lovlig satt og beslutningsdyktig årsmøte
Når innkalling og saksliste er godkjent av de fremmøtte medlemmer, er årsmøtet lovlig satt.
Dersom årsmøte ikke er lovlig satt, skal det i skriftlig brev til alle medlemmer innkalles til ekstraordinært årsmøte som skal avholdes innen seks uker.

6.5 Stemmerett
Hvert tilstedeværende medlem har en stemme. Æresmedlemmer og honnørmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Avstemning skal skje skriftlig hvis noen av medlemmene krever det. Ordinære saker avgjøres med simpelt flertall.

§ 7  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes i henhold til styrebeslutning eller hvis minst 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer har fremsatt skriftlig krav og dagsorden for møtet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel.

§ 8  Endringer av vedtekter

Ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan med 2/3 stemmeflertall vedta endringer av vedtektene, med unntak av § 11 som krever 3/4 stemmeflertall og at minst 50 % av foreningens stemmemasse er representert på ordinært årsmøte.

§ 9  Opphør av medlemskap

9.1 Utmelding
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig med en måneds varsel før ikrafttredelse.

9.2 Oppsigelse
Medlem som ikke lenger oppfyller vilkår for medlemskap i henhold til vedtekter og retningslinjer, skal etter avtale og oppsigelse fra styret medvirke til å bringe medlemskapet til opphør.

9.3.  Eksklusjon
Medlem som opptrer i strid med foreningens vedtekter, retningslinjer eller beslutninger vedtatt av NLs styre, kan ekskluderes som medlem. Styrets vedtak om eksklusjon kan ankes inn for årsmøte for endelig behandling.

9.4  Opphør av medlemskap
Ved alle former for opphør av medlemskap tapes rettighetene til å benytte foreningens logo og dekorstriper og øvrig profileringsmateriell som viser tilknytning til NL.
Opphør av medlemskap fritar ikke for skyldige restanser som medlemmet har til NL.

§ 10  Klagenemnd

Dersom det fremmes klager på et medlemsfirmas utførte arbeid eller prisberegning, kan saken behandles av klagenemnden i NL i henhold til NL-Garantien.
Klagenemnden skal bestå av tre personer, hvorav minst to må være medlemmer av foreningen. Nemnden velger selv sin leder. Vedtak fattet av nemnden er endelig, og må aksepteres av medlemmene. Medlemmet plikter å rette opp forholdet iht. nemndens vedtak, og dokumentere dette innenfor de gitte frister.

§ 11  Oppløsning av foreningen

Forslag om oppløsning av foreningen skal være meddelt alle medlemmer skriftlig med minst tre måneders varsel før årsmøtebehandling.
Ordinært årsmøte kan med 3/4 stemmeflertall, forutsatt at minst 50 % av foreningens stemmemasse er representert på møtet treffe vedtak om oppløsning.
Dersom årsmøte ikke er lovlig satt eller beslutningsdyktig, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte, som skal avholdes innen seks uker. Ekstraordinært årsmøte vil være beslutningsdyktig uavhengig av antall stemmer som er representert.
Ved oppløsning av foreningen vil midlene gå til videreutvikling av låsesmedfaget. – Ingen midler vil bli betalt tilbake til medlemmene.

Vedtatt årsmøte 11.mars 2023. – I tillegg til NL vedtekter er det fastsatt interne retningslinjer for: Interne endringer i Medlemskap- Markedsføring- Opptaksnemnd – Klagenemnd- Valgkomité og styrets arbeid.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.