Meny

Hvordan bli medlem?
Hvordan søke medlemskap i NL:

For å søke medlemskap i NL må du oppfylle kravene i NLs vedtekter.
Sjekk disse under menyvalget NL vedtekter, og ring gjerne NL administrasjon, tlf. 91 80 72 79, om du er i tvil om du oppfyller kravene.

Fyll ut skjema for medlemskap, signer og send det til NL administrasjon PB 26, 2601 Lillehammer, sammen med nødvendig dokumentasjon.

Søknad om personlig medlemskap
Søknad om firmamedlemskap

 1. Medlemskap kan søkes av personer og næringsvirksomhet som oppfyller kravene gitt i foreningen Norske Låsesmeders vedtekter.
 2. Søknad om medlemskap i NL skal skje på fastsatt søknadsskjema, med nødvendige vedlegg og bekreftelser. Ved søknad om firmamedlemskap må det fremlegges tre års sammenhengende regnskap og det må bekreftes at man disponerer et minimum av utstyr og maskiner for å opprettholde et normalt servicenivå ovenfor markedet.
 3. Vandel
  Søkere må fremlegge en uttømmende politiattest uten strafferettslige forhold av betydning. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 mnd.
 4. Søknader om medlemskap sendes NLs administrasjon, som sørger for at søknaden behandles av opptaksnemnd uten unødvendig lang ventetid.
 5. Søkere som ikke oppfyller de formelle krav tilskrives, med begrunnelse for avslaget og informasjon om den videre behandling av søknaden. Det er NLs årsmøte som er ankeinstans for opptaksnemndas avgjørelse.
 6. NL Opptaksprøve
  Søkere som oppfyller NLs krav til medlemskap kalles inn for å gjennomføre NL Opptaksprøve. Søkeren skal om mulig få 1 måneds varsel om dato for prøven. Opptaksgebyr kreves innbetalt etter gjeldende satser og skal være betalt før prøven avholdes.
  Dersom kandidaten ikke kan møte til innkalt prøve, må dette meddeles til NLs administrasjon innen 14 dager før prøvedato. Meldes det ikke ifra i tide, må 50 % av prøvegebyret betales. Kandidaten vil tidligst kunne gå opp til ny prøve etter 6 måneder.
  Dersom kandidaten ikke møter til avtalt prøve uten å gi melding, belastes vedkommende med fullt prøvegebyr.Hvis kandidaten ikke kan møte på annen gangs innkalling, anses søknaden som utgått. Kandidaten meddeles dette, og må eventuelt søke på nytt.
  Gyldig fravær må dokumenteres med sykemelding eller lign. Gyldig fravær vil ikke medføre noen økonomisk belastning for kandidaten.
 7. Resultat opptaksprøve
  På grunnlag av prøveresultater skal opptaksnemnd kontrollere at søkeren har tilfredsstillende kunnskaper innenfor faget. Søkeren får skriftlig svar på resultatet så snart som mulig.

Innmeldingsavgift og årskontingent:

Gebyr opptaksprøve: kr. 1.530
Innmeldingsavgift firmamedlemskap: kr. 5.100
Innmeldingsavgift personlig medlemskap: kr. 1.020
Årskontingent firmamedlemskap: kr. 3.850
Årskontingent avdelingsmedlemskap: kr. 3.850
Årskontingent personlig medlemskap: kr. 330
Serviceavgift firmamedlemskap: kr. 4.575
Serviceavgift avdelingsmedlemskap: kr. 4.575
Årskontingent assosiert medlemskap: kr. 3.850
Konverteringsavgift fra personlig til firmamedlemskap: firmaer med fler enn 5 ansatte kr. 4.085
Konverteringsavgift fra personlig til firmamedlemskap: firmaer med færre enn 5 ansatte kr.0