Meny

Universell utforming; Lås og beslagUniversell utforming betyr at byggverk skal utformes slik at mennesker kan bruke dem på en likestilt måte, så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger.
NL har innenfor NL støttegruppe nedsatt en faggruppe som har til oppgave å finne ut riktige produktløsninger for ulike typer dører i bygg, slik at dette blir i henhold til lovverk og tekniske forskrifter TEK 10 veiledning.

NL faggruppe Universell utforming, beskrivelse Lås og beslag, består av følgende personer:

Bjørn Ørnung                 Foreningen Norske Låsesmeder (NL)
Ann Katrin Pettersen     DORMA Norge AS
Odd Harald Danielsen   TrioVing a.s.
Morten Høiseth              Møller Undall AS ( og Nestformann i NL)

Faggruppen har hatt interne møter og lest gjennom relevante lover/regler og forskrifter. Gruppen har videre hatt kontakt med Norges Handikapforbund (NHF). NL og NHF noterte flere felles synspunkter som krever nærmere avklaring og presiseringer i veiledningstekst i TEK 10. NHF har sendt Kommunal og regionaldepartementet (KDR) et brev og orientert om problemstillingen. I samme brev informeres om at NHF har konferert med NL «både om problematikken rundt eksisterende branndører og for best å kvalitetssikre detaljene for dette tema i vårt høringssvar til ny Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.» – KDR svarer NHF i eget brev «Vi er kjent med problemstillingene og vil vurdere disse i forbindelse med vårt arbeid med Teknisk forskrift sine krav om universell utforming og veileder til forskriften, samt kommende forskrifter for eksisterende bygg.»

NL har i ettertid fulgt opp og hatt møte med Statens byggtekniske etat. Under møtet ble flere tekster i ulike paragrafer gjennomgått. To meget viktige spørsmål ble stilt av NL Faggruppe og besvart som følger:

Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20N

Spørsmål 1:
Gjelder dette alle dører i alle bygg der det er krav om universell utforming eller krav om tilgjengelighet?
Svar: JA
I §12-1 er gitt et unntak om at byggverk skal være universelt utformet «med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.» Der dette unntak er dokumentert vil ikke krav til dør i § 12-15 tredje ledd gjelde. Dette vil være tilsvarende for § 12-15, fjerde ledd.

Spørsmål 2:
Skal kravet til maks åpningskraft på under 20N ivaretas også i rømningssituasjoner?
Svar: JA
Fagruppens tolkning blir her: dette gjelder kun dører i selve rømningsveien i henhold til §11-14, femte ledd. Eksempel: korridordører, trapperomsdører og ytterdører. Øvrige dører skal tilfredsstille krav som beskrevet i §12-15.

NL faggruppe råder NL låsesmeder og samarbeidspartnere ved utarbeidelse av beslaglister om å følge TEK 10.

Avvik fra forskriften for en eller flere dører skal fremgå i dokument for Byggesak. (Avklares med oppdragsgiver)

Spesielt aktuelle paragrafer i TEK 10 for lås og beslag er:

§11-8    Brannceller, preaksepterte ytelser, se pkt 5
§11-13  Utgang fra branncelle
§11-14  Rømningsveier, femte ledd
§12-7    Krav til rom og annet oppholdsareal. Angående femte ledd vedrørende   «unntaksregelen om at det er tilstrekkelig at 10 % av rommene skal være universelt utformet», så gjelder ikke dette selve dørmiljøet.
§12-1    Krav om utforming av byggverk.
§12-15  Dør,port mv.