Meny

Nytt FG regelverkKrav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelses­klassene B1, B2 og B3

Regelverket for elektronisk avlåsing har hittil kun vært gjeldende for beskyttelsesklasse B1. Fra 2007 har elektronisk avlåsing for B2 og B3 krav vært diskutert innen Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) og Foreningen Norske Låsesmeder (NL). Det har lenge vært enighet om at det er behov for et slikt regelverk.

I februar 2008 sendte FG en henvendelse til NL med ønske om å sluttføre FG-krav for elektroniske avlåsinger i B1, B2 og B3. Målet var å få ferdig en ny standard for all elektronisk avlåsing i alle B-klasser så fort som mulig. Man ville få til en modifisering og forbedring av dagens krav som bare inneholder og aksepterer løsninger i B1.

NLs støttegruppe/fagutvalg skulle i samråd med FG utarbeide det endelige forslaget, som Arve Haug i sin tur skulle ta videre til prosjektstyret for endelig vurdering. Man ønsket seg også løsningsforslag i form av tegninger i tillegg til en ren tekst.

NL Støttegruppe som ledes av NL, har faste representanter fra firmaene TrioVing AS, Dorma Norge AS og Møller Undall AS. I tillegg deltar Sikkerhetsgrossisten AS som representant for alle de øvrige av NLs samarbeidspartnere.

Det ble besluttet å nedsette en faggruppe til dette prosjektet. Personer utover faggruppen fra firmaene innen NL støttegruppe og FG har også vært konsultert i prosjektet.

I februar 2010 ble de siste revideringer av tekster og illustrasjoner gjennomgått av Arve Haug i FG og faggruppen, og man konkluderte med at resultatet kunne anbefales. Arve Haug har senere hatt en intern gjennomgang i FG prosjektstyre der forslaget er vedtatt og nå gjort gjeldende. De er også lagt på FGs hejmmeside,
www.fgsikring.no. Samarbeidet er et prakteksemplar på hvordan en har klart å forene, og komme til enighet, mellom praktisk bruk og teoretisk regelverk, uttaler Arve Haug.
Det er et faktum at elektronisk avlåsing vil bli benyttet i stadig større grad. Årsakene er at dørene i et bygg vil ha flere formelle krav samt ønske om brukervennlige løsninger som må ivaretas for å dekke regler og forskrifter til brann, rømning, hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne og forsikring.

Diskriminering- og tilgjengelighetsloven skal fremme likeverd. Hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne eksempelvis rullestolbrukere, vil ofte kreve dørautomatikk med tilhørende elektronisk avlåsing og derved øke andelen fra mekaniske til elektromekaniske produktløsninger.

I forordet til FG krav til elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 står det: «Dette regelverk er ment som en kravstiller, styringsdokument og veiledning for de som skal prosjektere eller installere et elektronisk avlåsningssystem.
Når lokalene er bemannet, må dører i rømningsveier kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med brannforskriftenes bestemmelser, se «Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn», kapittel 2, § 2-3. Eier av virksomheten, eller den som opptrer på eiers vegne, må påse at det ikke er mennesker i lokalene når dørene låses.»

FGs nye regelverk for elektronisk avlåsing med informasjon og krav, har i tillegg til et forord, en beskrivelse av omfang, utgivelse, samt en oversikt med ord og definisjoner.

FAKTA
Noen momenter angående punktene i regelverket:
Pkt 5 Regelen for kortleser og kodebærer (kort, brikke eller lignede) er som tidligere og PIN kode skal ha minst fire siffer.

Pkt 6 Det er viktig at sentralenheten blir plassert slik at den ikke er tilgjengelig for uvedkommende og godt sikret.

Pkt 7 De FG godkjente låsenheter er listeført på FG hjemmeside med utløpsdatoer. Låsenheten består av låskasse, sylinder
(eventuelt skilt) og sluttstykke.

Pkt 8 Låsutstyret er listeført på FG sin nettside.
Det vil senere komme mer utstyr når de europeiske normer er klare.

Pkt 9 I regelverket for mekanisk avlåsing i B2 er det krav til kun en FG godkjent låsenhet i dør mot offentlig vei/gate. I punkt 9 ser vi at det nå er krav til to FG godkjente låsenheter i B2. Grunnen til dette er hensynet til kravet om både rømning og sikkerhet.

Pkt 11 Det er viktig å merke seg at man under punkt 11 nå finner en fullgod løsning for dører som ivaretar både FG – og rømningskrav hele døgnet.
De øvrige punktene er forklart i regelverket

Kravspesifikasjonen for virksomhetens ytre skall beskriver:
Kapittel 5 Kortleser for kodebærer
Kapittel 6 Sentralenhet for behandling av signaler fra og til kortleser for kodebærer
Kapittel 7 Elektromekanisk låsenhet – krav
Kapittel 8 FG godkjent låsutstyr for bruk til elektronisk avlåsing
Kapittel 9 Antall låsenheter og annet utstyr
Kapittel 10 Låser i rømningsvei – B1
Kapittel 11 Låser i rømningsvei – B2 med alternativ
Kapittel 12 Låser i rømningsvei – B3
Kapittel 13 Krav / funksjonskrav – utenom åpnings-/arbeidstid
Kapittel 14 Kommunikasjonssignaler
Kapittel 15 Kabel og koblingsbokser
Kapittel 16 Alarm og reaksjonsapparat
Kapittel 17 Loggføring / meldeplikt

NLs støttegruppe/faggruppe som har sluttført prosjektet har bestått av følgende personer:
TrioVing as Fred Seierland (deltok tidligere)
TrioVing as Jan Petter Nordstrand
Møller Undall AS Anders Møller
Møller Undall AS Tore Ludvigsen
NL Støttegruppe Bjørn Ørnung (leder / koordinator)